TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING TVORBA WEB STRANOK | WEBDESIGN | WEBHOSTING
 
 
load
klienti
Jednoduchá a nenáro?ná imidžová prezentácia pre spolo?nos?, ktorá sa zaoberá opravovaním elektromotorov a iných  zariadení. 

Obsahuje základné informácie o firme, popis vykonávaných opráv, referencie, kontaktné informácie a formulár napíšte nám pre spätnú väzbu od návštevníkov.

Štandardne bol dôraz kladený aj na SEO optimalizáciu pre vyh?adáva?e.

Internetová prezentácia akciovej spolo?nosti Dolkam Šuja, ktorá sa zaoberá ?ažbou dolomitového kame?a vo vlastnom lome ne?aleko mesta Rajec a patrí medzi najvä?ších dodávate?ov dolomitu pre stavebné ú?ely na Slovensku.

Stránky obsahujú informácie o spolo?nosti, historické fakty, popis a charakteristiku produktov, zoznam referencií, kotakty ale aj peknú fotogalériu.

Internetová prezentácia pre neziskovú organizáciu GS1 Slovakia, ktorá je správcom ?iarových kódov EAN pre Slovenskú republiku.

Stránky obsahujú komplexné informácie pre záujemcov o ?iarové kódy na viac ako 50 podstránkach. Možnos? elektronickej registrácie a uzatvárania zmlúv. Zo strany klienta je možné upravova? jednotlivé texty stránok.

Dôraz bol kladený na ?o najjednoduchšiu grafiku a rýchle na?ítavanie stránok.

Internetová prezentácia zameraná na predaj produktov známych z televíznej reklamy cez internet. Okrem internetového obchodu s množstvom funkcií stránky obsahujú aj základné informácie o firme, kontakty a novinky.

Klient si môže obhospodarova? celý internetový obchod cez administra?né rozhranie, v ktorom je implementovaný aj visual editor na jednoduchú editáciu jednotlivých produktov, správu objednávok, akcií, výpredajov a pod...

Internetová stránka na podporu zna?ky KSIL, ktorá patrí medzi popredných realizátorov detských ihrísk a iných zábavných atrakcií pre tých najmenších.

Stránky obsahujú základné informácie o spolo?nosti, komplexný katalóg tovarov, ktorý si môže plne menežova? zodpovedný pracovník na strane klienta, inteligentný formulár na zasielanie požiadaviek o cenové ponuky a kontaktné informácie. Pridávané fotografie systém automaticky chrání ochrannou vodoznámkou.

Jednoduchá internetová prezentácia stavebnej spolo?nosti B.I.B. Žilina, s.r.o., ktorá sa primárne zaoberá výstavbou líniových stavieb - plyn, voda, kanalizácia.

Stránky obsahujú základné informácie o spolo?nosti, popis služieb, zoznam certifikátov a referencií, kontaktné údaje a formulár

Imidžová prezentácia kvalitnej zna?kovej outdoorovej obuvy DACHSTEIN. 

Dizajn je ladený do retro štýlu a stránky prezentujú všetky potrebné informácie o zna?ke, ktorá prichádza na slovenský trh. Využívané technológie, kompletné portfólio obuvy roz?lenenej do kategórií pod?a zamerania, predajná sie?, ?asté otázky a pod...

Sú?as?ou tvorby stránok bolo vytvorenie reklamných bannerov v technológií flash pre internetovú kampa?.

 

ZKL KINEX

www.zkl.com

Realizácia: november 2006
Klient: ZKL KINEX, a.s.

Rozsiahle internetové sídlo pre celosvetovo známu ložiskovú skupinu. Viac ako 150 podstránok v 3 jazykoch zastrešuje informácie o spolo?nosti, 4 výrobných závodoch a kompletný katalóg obsahujúci tisíce ložísk a výrobkov s tech. parametrami.

Stránky obsahujú taktiež online stav skladových zásob, databázu výstav, zhodnotenia ve?trhov, aktuality, rôzne kontaktné formuláre a redak?ný systém pre správu obsahu.

Technológie: xhtml, css, php, mySQL, flash

 
REGISTRÁCIA DOMÉN

Je vaša doména ešte voľná?

 www. .
 NAJ.sk 

NAJNOVŠIE PROJEKTY
[06.11.2007] - MOJMILACIK.SK - CHOVATE?SKÉ POTREBY
Špecializovaný internetový obchod zameraný na predaj kvalitných chovate?ských potrieb pre domácich milá?ikov. V ponuke nájdete kvalitné krmivo pre psy aj ma?ky, lie?ivá, misky, pelechy, košíky, preravky, oble?enie, hra?ky, vodítka, obojky, náhubky a množstvo iného sortimentu. Obchod využíva najnovšiu verziu nášho MaM SHOP systému s množstvom doplnkových modulov.

http://www.mojmilacik.sk

[07.04.2007] - MESTO ŽILINA, OFICIÁLNA STRÁNKA MESTA
Ako dlhoro?ní správcovia a tvorcovia oficiálnej internetovej stránky mesta sme sa rozhodli vytvori? po štyroch rokoch novú verziu, ktorá sp??a modernejšie trendy a nároky. Stránky boli redizajnované do novej podoby, komplexnou zmenou prešla naviga?ná štruktúra, ktorá je roz?lenená do kategórií MESTO, OB?AN, PODNIKATE?, NÁVŠTEVNÍK. Celý obsah je preh?adnejšie rozdelený aj na titulnej strane so spravodajstvom, pribudli mestské úradné oznamy, komplexná administrácia dokumentov, nová verzia inzercie a mnoho ?alších funkcií. V rámci testovacej prevádzky si stránky získali popularitu ob?anov mesta a návštevníkov a sú najnavštevovanejšou stánkou nášho regiónu. V spolupráci s mestom Žilina a ?alšími inštitúciami plánujeme stránky dop??a? o ?alšie funkcie užito?né pre ob?anov.

http://www.zilina.sk

[25.03.2007] - SHOPLINE E-OBCHOD ADIDAS A NIKE
Internetový online obchod špecializovaný na predaj zna?kového oble?enia ADIDAS a NIKE. Tovarové položky sú preh?adne za?lenené do príslušných kategórií, tovar je možné objednáva? pod?a parametrov a celú ponuku si klient spravuje cez administra?né rozhranie. Obchod využíva najnovšiu verziu nášho MAM SHOP systému s množstvom rôznych funkcií a jednoduchou obsluhou. Systém je optimalizovaný pre vyh?adávacie roboty a má rozsiahle administra?né rozhranie pomocou ktorého klient môže spravova? nielen databázu tovaru, ale aj zákazníkov a vybavovanie objednávok.

http://www.shopline.sk

[20.03.2007] - MMS CONTRA, s.r.o.
Spolo?nos? MMS Contra, s.r.o. zabezpe?uje búracie a výkopové, murárske a tesárske, a železiarske práce. Prezentácia menšieho rozsahu obsahuje základné informácie o spolo?nosti, referencie, cenník služieb, kontakté informácie, kontaktný formulár a prelinkovanie na partnerov.

http://www.mmscontra.sk

[10.03.2007] - MICHAL DIVIŠ ARCHITEKTI, s.r.o.
Internetová imidžová prezentácia pre poprednú architektonickú kanceláriu v regióne, ktorá projektuje najmä komplexné developerské projekty pre ve?kých investorov. Stránky sú robené technológiou FLASH. Návštevník má možnos? pozrie? si všetky potrebné informácie a novinky z diania spolo?nosti, ako aj aktuálne referencie v podobe pekných vizualizácií. Prezentácia je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

http://www.mda.sk
VYBRANÉ REFERENCIE